Projekt edukacyjny

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego
Deklaracja przystąpienia do projektu
Zgoda rodzica / prawnego opiekuna na udział ucznia w projekcie
Kontrakt z opiekunem projektu
 Karta projektu
 Sprawozdanie z realizacji
 Arkusz samooceny
 Arkusz oceny projektu