Dla uczniów klas trzecich

 

TERMINY EGZAMINU 2018

 

 

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 18 kwietnia 2018 r.

 

-z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00 (60 min)

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00 (90 min)

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA - 19 kwietnia 2018 r.

 

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00 (60 min)

- zakresu matematyki - godz. 11:00 (90 min)

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - 20 kwietnia 2018 r.

 

- na poziomie podstawowym - godz. 09:00 (60 min)

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 (60 min)

 

WYNIKI - 15 czerwca 2018 r.

 

 

 

PRZYBORY SZKOLNE

 

WSZYSTKIE CZĘŚCI EGZAMINU

- pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

- mała butelka z wodą (stoi na podłodze)

 

MATEMATYKA - dodatkowo

 -linijka

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem!

 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych, smartwatchów itp.).

 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

O ustalonej godzinie zdający w kolejności z listy obecności wchodzą do sali i zajmują wylosowane miejsce. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, np. ważną legitymację szkolną.

 

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają  wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

 

W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje dyrektor.

 

 

W TRAKCIE TRWANIA EGZAMINU

Uczeń:

- nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca,

- nie opuszcza sali egzaminacyjnej,

- w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

- zgłasza konieczność skorzystania z toalety,

- nie wypowiada uwag i komentarzy,

- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

- pracuje samodzielnie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE www.cke.edu.pl (zakładka EGZAMIN GIMNAZJALNY)