Organizacje

 RADA RODZICÓW

 

  
  Rada Rodziców jest społecznym organem szkolnym reprezentującym wszystkich rodziców uczniów. Współpracuje z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi w gimnazjum w zakresie organizacji pracy szkoły, działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Gromadzi fundusze przeznaczone na wspieranie statutowych działań Gimnazjum „Szewczyka”.

   Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin.

 

 

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZK. 2016/2017

przewodniczący

   Marcin Kecmaniuk

z-ca przewodniczącego

   Marzena Liszewska

skarbnik

   Iwona Przesór